I Ogólnopolski Konkurs na Fraszkę Mazowiecką

Regulamin Konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto w terminie do 15 listopada 2011 r. nadeśle zestaw od 1 do 3 fraszek, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagrodzonych w innych konkursach. Organizator dopuszcza inne krótkie, żartobliwe formy literackie (np. limeryki).
 2. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim.
 3. Nadsyłane fraszki powinny nawiązywać do szeroko rozumianej tematyki mazowieckiej.
 4. Zestawy fraszek zgłaszanych do konkursu – w postaci wydruku komputerowego ewentualnie maszynopisu – należy nadsyłać w trzech egzemplarzach na adres:
  Stowarzyszenie Salon Literacki
  ul. Wandy 8a/2
  03-949 Warszawa
 5. Nadsyłane na konkurs teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). Nazwisko, imię, dokładny adres autora oraz numer telefonu kontaktowego i adres e-mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu fraszek.
 6. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw utworów.
 7. Na kopercie z nadsyłanymi na konkurs pracami powinien znaleźć się dopisek: Konkurs Na Fraszkę Mazowiecką.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie finału Mazowieckiego Festiwalu Literackiego MOST w grudniu 2011 roku. Autor najlepszej fraszki otrzyma nagrodę finansową, pozostali wyróżnieni nagrody rzeczowe.
 9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w wydawnictwie pokonkursowym oraz w prasie, radiu, telewizji i mediach internetowych bez zgody autorów i honorarium.